KURZ sk. B

Skupina B je dle §80a písmene f) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) stanovena následovně:

Do sk. B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,

Uchazeč o řidičské oprávnění sk. B musí být zdravotně způsobilý a dosahovat věkové hranice min. 18 let. Zdravotní způsobilost se prokazuje posudkem Vaše praktického lékaře. Tento posudek je nedílnou součásti přihlásky do autoškoly a jeho tiskopis i přihlášky naleznete na stránce PODMÍNKY PRO ZAHÁJENÍ v levém menu.

Levé menu

PODMÍNKY PRO ZAHÁJENÍ

Tato podstránka levého menu obsahuje veškeré informace a dokumenty, které uchazeč potřebuje pro zahájení kurzu.

KURZ od A do Z

Zde, jak již samotný název podstránky napovídá, se dozvíte vše o průběhu kurzu od jeho zahájení až po závěrečnou zkoušku.

VOZOVÝ PARK

Jakým vozidlem budete provádět praktický výcvik se dozvíte právě tady.

eTESTY pro naše žáky

Jako registrovaný partner projektu eTESTY poskytujeme našim žákům bezplatný účet v aplikaci eTESTY. Pro informace, jaké výhody účet v aplikaci eTESTY poskytuje, navštivte tuto postránku.

VYDÁVÁNÍ ŘP

Informace co podniknout, po úspěšném ukončení autoškoly, pro to, aby Vám byl vydán řidičský průkaz naleznete na této podstránce.


Kontakt

Autoškola Zatloukal

Kancelář:
Tylova 24
796 01 Prostějov

Učebna:
ŠSŠ Prostějov
nám. Spojenců 2555/17
796 01 Prostějov


Renata Zatloukalová
737 679 397