VYDÁNÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

podmínkou vydání řidičského průkazu (dále jen "řidičský průkaz") při udělení nebo rozšíření ŘP je úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti, na jejímž základě a po splnění dalších podmínek - věk, zdravotní způsobilost, příp. další podmínky, je osobě uděleno řidičské oprávnění

žádosti o vydání ŘP vyřizují příslušná (podle místa trvalého pobytu) pracoviště evidence řidičů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

jak vyplnit žádost

   
 

• žádost je možné podat osobně nebo v zastoupení na základě plné moci v souladu s § 31 občanského zákoníku (plná moc nemusí být ověřená) se všemi ostatními přílohami, včetně dokladu totožnosti žadatele na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšřenou působností

tiskopisy žádosti lze vyzvednout na kterémkoli pracovišti evidence řidičů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

tiskopis žádosti nelze kopírovat ani využít elektronickou formu podání. Je nezbytné použít vždy originál žádosti, žádost nesmí být přehýbána nebo jakkoli zmačkána, deformována. Poškozené žádosti budou vyřazeny

k žádosti je potřeba předložit: žádost o řidičské oprávnění/vydání řidičského průkazu, doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a 1 barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (35x45 mm)

• Požadavky na fotografii naleznete Z D E

• žádosti se vyřizují v zákonem stanovené lhůtě, nejpozději do 20 dnů

• ŘP je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností

• vydání ŘP je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50,- Kč

• právní postup vyřízení žádosti je stanoven:
Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Typ 7, vydáván od 1.5. 2004 a splatností vyznačenou na přední straně průkazu

• nově vydávaný ŘP je podle § 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, dokument typu plastové polykarbonátové karty o velikosti 54 x 86 mm (velikost telefonních nebo bankovních karet). Podklad (jádro) je růžové barvy přecházející v modrou a bílou a na přední straně je v horní části označen nápisem "ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÁ REPUBLIKA", logem Evropské unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu "CZ"

• údaje na nově vydávaném ŘP (od 1.5.2004) jsou téměř totožné s údaji uváděnými na předchozím typu (vydáván do 30.4.2004), nově je digitalizována fotografie a podpis
ŘP podle vzoru ES je uznatelný pro řízení vozidla v rámci Evropské unie a podobně jako předchozí typ je uznáván i v ostatních státech "Úmluv o silničním provozu" (Ženeva-1949, Vídeň-1968)

• nový ŘP se vydává na dobu nejvýše 10-ti let z důvodu životnosti a čitelnosti plastové karty anebo na dobu kratší z důvodu např. omezení zdravotní způsobilosti řidiče

• výroba nového ŘP probíhá centralizovaným způsobem, obdobně jako je tomu u občanských průkazů a cestovních dokladů

Více informací o problematice řidičských průkazů (např. výměna, ztráta, odcizení a pod.) naleznete na   w w w . m d c r . c z

 

materiály převzaty z ministerstva dopravy 


Kontakt

Autoškola Zatloukal

Kancelář:
Tylova 24
796 01 Prostějov

Učebna:
ŠSŠ Prostějov
nám. Spojenců 2555/17
796 01 Prostějov


Renata Zatloukalová
737 679 397